plumbing

股權結構


 

主要股東名單名單:持股比例占前十名之股東
 
                                                                                                                               106年4月7日;單位:股
 
主要股東名稱   持有股數 持股比例(%)
承霈投資股份有限公司 6,983,711 9.03%
鑫旺投資有限公司 6,500,000 8.40%
鴻均投資有限公司   5,703,837 7.34%
戴宇男 3,334,933 4.31%
許為城  2,608,012 3.37%
城旭投資股份有限公司 2,445,239 3.16%
包仁志 2,250,000 2.91%
戴宇君 2,246,635 2.90%
永豐商銀託管冠捷投資有限公司投資專戶 1,983,961 2.56%
丁志雄    1,901,862 2.46%